Ponúkame Vám

Vyhotovovanie GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

 • zriadenie vecných bremien všetkých inžinierských sietí s výpočom záberu (m2) pre jednotlivé parcely
 • zriadenie vecného bremena pre potreby práva prechodu alebo prejazdu cez pozemky
 • odňatie z poľnohospodárskej pôdy (pre stavebné účely)
 • vyňatie z lesnej pôdy
 • zameranie rozostavaných stavieb (napr. pre potreby banky)
 • zameranie stavieb na kolaudáciu (porealizačné zameranie)
 • majetkoprávne vysporiadávanie pozemkov (z poz. mapy a reg. EKN do platnej mapy reg. C KN)
 • oddelovanie, zlučovanie, úprava hraníc pozemkov
 • dočasný a trvalý záber

Ku geometrickým plánom zabezpečujeme aj právne úkony ako:

 • poradenstvo
 • vyhotovovanie zmlúv (kúpnopredajných, darovacích, zámenných ...)
 • vklad alebo záznam do katastra

Iné geodetické práce spojené s katastrom

 • nezáväzné zameranie skutkového stavu pozemkov a porovnanie s katastrálnou mapou
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • identifikácia pozemkov

Geodetické práce rôzneho druhu

 • vytyčovanie základov a osadenie stavieb do parcely (napr. podľa projektovej dokumentácie)
 • vytyčovanie inžinierskych sietí (plyn , voda, kanál, elektrické vedenia, atď...)
 • vytyčovanie stavebných prvkov (pätky, chodníky, cesty, atď... )
 • predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie
 • porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie inžinierskych stavieb (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické vedenia a iné)
 • skutočné vyhotovenie stavieb zameranie a spracovanie
 • 3D geodetické zameranie a spracovanie (CAD, Microstation)
 • vyhotovenie mapy závodu alebo fabriky pre interné potreby
 • zameriavanie interiérov budov

Vizualizačné práce

 • 3D vizualizácie rodinných domov, stavieb, bytov
 • dizajn interiérov a exteriérov podľa vlastnej požiadavky alebo podľa projektu
 • poradenstvo
Geodisplay

Trnavská 6
040 01 Košice
IČO: 51740648

tel: 0904 492 388
e-mail: radovan.rizman@gmail.com Mapa